میکروسکوپ

تعداد بازدید:۲۱۰۷

 

 

میکروسکوپ سه چشمی تحقیقاتی مدل CX-40TR

عدسی های چشمی mm22

عدسی های شیئی EPlan 4,10,20,40,100

۵لنزه، منبع نور LED

 

   

میکروسکوپ با هد تلویزیونی

ژاپن TOPEX

مدل SMC-400

بزرگنمایی ۹۰۰X

   

میکروسکوپ اینورت سه چشمی بیولوژی

مدل ICX-41T

عدسی های چشمی ۲۲MM
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۲۰،۴۰PH0

______________________________________________________________________________________________________________________

 

میکروسکوپ پروژکتوری

ژاپن TOPEX

مدل LSP-500

 

 

 

     

میکروسکوپ دو چشمی مدل BK-4000B

عدسی های چشمی ۱۸ mm

عدسی های شیئی E-PLAN 4،۱۰،۴۰،۱۰۰

منبع نور LED

 

 

 

میکروسکوپ دو چشمی مدل BK-5000B
عدسی های چشمی ۲۰ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰
E-PLAN
منبع نور LED

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

میکروسکوپ سه چشمی مدل BK-4000T

عدسی های چشمی ۱۸ mm
عدسی های شیئی E-PLAN 4،۱۰،۴۰،۱۰۰
منبع نور LED

میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی مدل   BDS-400
عدسی های چشمی ۲۲ MM
عدسی ۲۰X LPL-PH

 

میکروسکوپ فلئورسنت سه چشمی مدل CX-40FL
عدسی های چشمی ۲۲ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰,۴۰،۱۰۰ فلور
۶ فیلتر
به همراه پاورسوپلای دیجیتال

__________________________________________________________________________________________________________________________


میکروسکوپ بیولوژی
دو چشمی مدل BH200-BR
سه چشمی مدل BH200-TR
عدسی های چشمی ۲۲MM
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ پلان
منبع نور LED
میکروسکوپ دو چشمی
مدل EX20-BR, EX20-TR
عدسی های چشمی تلسکوپی ۲۰ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۲۰،۴۰،۱۰۰ EPlan
منبع نور LED
میکروسکوپ سه چشمی
مدل EX30-TR
عدسی های چشمی تلسکوپی ۲۲ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۲۰،۴۰،۱۰۰ EPlan
منبع نور LED
__________________________________________________________________________________________________________________________


میکروسکوپ سه چشمی مدل BK-5000T
عدسی های چشمی ۲۰ mm واید
عدسی شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ E-PLAN
به همراه عدسی شیئی ۲۰X فازکنتراس،۵ لنزه
کندانسور دارکفیلد فازکنتراس
منبع نور LED

میکروسکوپ سه چشمی مدل BK-5000T2
عدسی های چشمی ۲۰ mm واید
عدسی شیئی ۴،۱۰،۲۰،۴۰،۱۰۰EPlan
۵ لنزه
منبع نور LED

میکروسکوپ سه چشمی پلاریزان
مدل BKPOL-TR
نور عبوری
عدسی های چشمی ۲۰ mm
عدسی های شیئی ۴، ۱۰ ،۲۰ ،۶۰

_________________________________________________________________________________________________________________________
میکروسکوپ سه چشمی پلاریزان
مدل BKPOL-RTR
عدسی های چشمی ۲۰ mm
عدسی های شیئی ۴، ۱۰ ،۲۰ ،۶۰ پلان
نور عبوری انعکاسی
میکروسکوپ متالوژی سه چشمی
مدل MIT-300
عدسی های چشمی۱۰X, 20 mm
عدسی های شیئی ۵، ۱۰ ،۲۰ ،۶۰ Plan
نور انعکاسی
میکروسکوپ متالوژی سه چشمی
مدل MIT-500
عدسی های چشمی ۱۰X, 22 mm
عدسی های شیئی ۵، ۱۰ ،۲۰ ،۵۰ Plan
نور عبوری انعکاسی
___________________________________________________________________________________________________________________________

 
میکروسکوپ دو چشمی مدل ۱۶۰B
عدسی های چشمی ۱۸MM 10X
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ سمی پلان
منبع نور LED


 
میکروسکوپ دیجیتال مدل ۱۶۰NS
دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر ، رزولوشن ۳MP
عدسی های چشمی ۱۸ MM
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ سمی پلان
منبع نور LEDمیکروسکوپ سه چشمی پلاریزان
مدل SK-POL TR
نور عبوری
عدسی های چشمی ۲۰ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۶۰ EPlan

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

میکروسکوپ اینورت فلئورسنت سه چشمی
مدل XD30F-RLVO
عدسی های چشمی ۲۲ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ LPLAN
دارای دو فیلتر
همراه با پاورسوپلای دیجیتال

میکروسکوپ سه چشمی فلئورسنت
مدل BK-FL 2
عدسی های چشمی ۲۲ mm
عدسی های شیئی ۴، ۱۰ ،۴۰ ،۶۰
دارای دو فیلتر
همراه با پاورسوپلای دیجیتال
میکروسکوپ سه چشمی فلئورسنت
مدل BK-FL 4
عدسی های چشمی ۲۲ mm
عدسی های شیئی ۴، ۱۰ ،۴۰ ،۶۰
دارای چهار فیلتر
همراه با پاورسوپلای دیجیتال
__________________________________________________________________________________________________________________________


 

میکروسکوپ یک چشمی مدل XSP-116
عدسی چشمی ۱۸ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰ آکرومات
شارژی

میکروسکوپ یک چشمی مدل SME-F1
عدسی چشمی ۱۰X و ۱۵X
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰ آکرومات


میکروسکوپ مدل XSP-146
دو چشمی و سه چشمی
عدسی های چشمی ۱۸ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ پلان
منبع نور هالوژن

____________________________________________________________________________________________________________________________
میکروسکوپ دو چشمی
مدل N180M
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ سمی پلان
عدسی های چشمی ۱۸ mm
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی
مدل N320-M
عدسی های چشمی ۱۰X, 22 mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ E-PLAN
منبع نور LED
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی
مدل N-300
عدسی های چشمی ۱۶X – 18mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ سمی پلان
منبع نور LED
____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

میکروسکوپ متالوژی دو چشمی
مدل NJF-120A
نور انعکاسی
عدسی های چشمی ۱۸ mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰ پلان

میکروسکوپ سه چشمی متالوژی
مدل NJC-160
نور انعکاسی
عدسی های چشمی ۱۰X, 22 mm
عدسی های شیئی ۴،۱۰،۲۰،۴۰