فیزیک پایه ۳

تعداد بازدید:۱۷۱۳

 

اندازه گیری و مشاهده وابستگی فرکانس به طول لوله و تار

 

 • این مجموعه شامل دو بخش مجزا می باشد.

بخش اول با استفاده از لوله های صوتی و بخش دیگر با استفاده ازمجموعه تار مرتعش به بررسی قوانین مربوط به امواج ساکن می پردازد.
شامل : دستور کار ، لوله های صوتی ، تارمرتعش و …..
قیمت: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

 


 

  بررسی امواج ساکن در تارهای مرتعش

 

 • در این آزمایش با ایجاد فرکانسهای مختلف توسط نوسانگر هماهنگهای

مختلف در تار مرتعش ایجاد می شود.

شامل : دستور کار ، نوسانگر ،نیروسنج ، تار مرتعش …
قیمت: ۶.۳۰۰.۰۰۰ ریال

 

 


 

بررسی امواج ساکن در لوله های صوتی

 

 • این آزمایش جهت مشاهده گره وشکم های ایجاد شده در حالت تشدید

ارائه می گردد.

شامل : دستور کار ، نوسانگر،لوله صوتی و …
قیمت: ۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال

 

 


 

اندازه گیری سرعت صوت در محیط های مختلف (هوا)

 

 • این مجموعه جهت اندازه گیری سرعت صوت با ایجاد حالتهای تشدید

طراحی شده است.

شامل : دستور کار ، نوسانگر ،لوله های صوتی و …
قیمت: ۶.۳۰۰.۰۰۰ ریال

 

 


 

 • نیروی ارشمیدس 
  دراین آزمایش با استفاده از پیستونی که حجم آن به اندازه حجم داخلی سیلندر

می باشد قانون ارشمیدس بررسی می شود.
شامل : دستور کار ،پایه ، ترازو ، سیلندر و پیستون و …
قیمت: ۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال

 

 


 

 • اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات
  مجموعه طراحی شده با استفاده از حلقه هایی با قطرهای مختلف به

اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات مختلف می پردازد.
شامل : دستور کار ،پایه ، حلقه های مختلف ، نیروسنج و …
قیمت: ۴.۶۰۰.۰۰۰ ریال

 

 


 

 • اندازه گیری جرم مخصوص وچگالی مایعات
  دراین مجموعه با مقایسه مایعات با مایعی که دارای چگالی مشخصی

می باشد، چگالی آنان مشخص می شود.
شامل : دستور کار ، پایه فلزی ، لوله U شکل و…
قیمت: ۴.۱۰۰.۰۰۰ ریال

 

 


 

 • اندازه گیری ضریب انبساط حجمی مایعات
  در این آزمایش با اندازه گیری میزان افزایش حجم مایعات در اثر گرما ، ضریب

مورد نظر اندازه گیری می شود.
شامل : دستور کار ، پایه ، پیکنومتر و …
قیمت:۴.۴۰۰.۰۰۰ ریال

 

 


 

 • مشاهده واندازه گیری نزول نقطه انجماد و …
  این آزمایش با مقایسه نقطه جوش و انجماد مواد خالص و محلولها به اثبات

افزایش نقطه جوش و نزول نقطه انجماد محلولها می پردازد.
شامل : دستور کار ، پایه ومیله ، بشر ، ارلن و …
قیمت: ۴.۴۰۰.۰۰۰ ریال

 

 


 

 • اندازه گیری ارزش آبی کالریمتر و …
  دراین مجموعه با استفاده از روابط تعادل گرمایی ، ارزش آبی کالریمتر و چند

قطعه فلزی و همچنین گرمای نهان ذوب یخ محاسبه می گردد.
شامل : دستور کار ، کالریمتر ، ترازو و …
قیمت: ۵.۹۰۰.۰۰۰ ریال

 

 


 

اندازه گیری ضریب اتمیسیته یک گاز (هوا)

 

 • شامل : دستور کار ،دستگاه اندازه گیری اتمیسیته
  قیمت: ۴.۱۰۰.۰۰۰ ریال

_____________________________________________________________________________________________________________________

اندازه گیری فشار جو

 

شامل: دستور کار،دستگاه اندازه گیری فشار جو

قیمت: ۴.۷۰۰.۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
 تحقیق قانون بویل-ماریوت بدون جیوه
شامل:دستور کار،دستگاه بررسی قانون بویل -ماریوت

 

قیمت: ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
انبساط ضریب حرارتی جامدات و …

 

شامل:دستور کار، محفظه جهت قرار گرفتن میله های مختلف ،ارلن خلاء و ….

قیمت : ۷.۹۰۰.۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی مس
شامل: دستور کار،دستگاه اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی مس

 

قیمت: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
اندازه گیری عدد ژول به روش مکانیکی

 

شامل:دستور کار،دستگاه ژول مکانیکی،وزنه و ….

قیمت: ۹.۴۰۰.۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
اندازه گیری عدد ژول به روش الکتریکی

 

شامل:دستور کار،کالریمتر،منبع تغذیه و …

قیمت: ۷.۱۰۰.۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
  اندازه گیری گرمای نهان تبخیر

 

شامل:دستور کار ، کالریمتر، ارلن خلاء و …

قیمت: ۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
  بررسی انعکاس نور و خواص آن در آئینه های تخت

 

قیمت: ۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
اندازه گیری فاصله کانونی آئینه های محدب و مقعر و …

 

قیمت: ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال

______________________________________________________________________________________________________________________
  اندازه گیری فاصله کانونی عدسی های محدب و مقعر و
قیمت: ۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال
______________________________________________________________________________________________________________________
آزمایش دو شکاف یانگ ، دو منشور فرنل و …

 

قیمت: ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

______________________________________________________________________________________________________________________
  پراش:بررسی پراش با تفرق ناشی از یک شکاف و …

 

قیمت: ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال